Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin zakupów
Firma „
NJU Sport” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 36, NIP 641 238 80 40, REGON 243705330, istnieje od listopada 2014 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu jest firma: ”NJU Sport” 41-710 Ruda Śląska, ulica Obrońców Westerplatte 36, NIP 641 238 80 40, REGON 243705330.

  2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 2. DEFINICJE

  1. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 07.05.2015 roku, na zasadach którego odbywa się korzystanie ze Sklepu, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu przed zawarciem umowy, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią, a także pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

  2. Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Właściciela sklepu, znajdujący się pod adresem www.njusport.pl, służący do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet zakupów wybranych Produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@njusport.pl, pisemnie na adres Właściciela lub telefonicznie pod numerem 796 726 813– koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość zgodne z aktualnym cennikiem operatora, z usług którego korzysta Kupujący.

  3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówień w Sklepie.

  4. Konsument – osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Konto klienta – baza zawierająca dane Kupującego, służąca do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Kupującego dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat. Świadczenie usług w ramach Konta klienta ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej Konta klienta w każdym czasie, poprzez przesłanie na adres shop@njusport.pl lub pisemnie na adres Właściciela Sklepu oświadczenia o rozwiązaniu umowy dotyczącej Konta klienta.

  6. Złożenie zamówienia – prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia dostępnego pod adresem www.njusport.pl, z jednoczesnym wybraniem formy płatności, sposobu oraz adresu dostawy.

  7. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość wysłana do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po jego rozpatrzeniu przez Sklep, zawierająca link dotyczący zamówienia.

  8. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę Produktów.

  9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy „NJU Sport”
   z siedzibą w Rudzie Śląskiej a Kupującym na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie.

  10. Produkty – fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski rzeczy ruchome, które Kupujący może nabyć od „NJU Sport” Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie www.njusport.pl

  11. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. REGULAMIN

  1. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.njusport.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  2. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed Złożeniem zamówienia.

  3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z oferty Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.

 4. UMOWA

  1. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny, podlega prawu polskiemu, niezależnie od miejsca jej zawarcia.

  2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Polski, co oznacza, iż składane przez Kupującego zamówienia realizowane na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co do wysyłki za granicę, kupujący powinien przed zakupem skontaktować się z sprzedającym.

  3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia.

  4. Umowa zawierana pomiędzy „NJU Sport” a Kupującym trwa do momentu realizacji obowiązków stron umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem odbioru osobistego, w przypadku którego miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany punkt odbioru Produktów.

 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe Złożenie zamówienia.

  2. W celu dokonania zakupu Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, niezbędne jest posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

  3. Kupujący ma możliwość utworzenia Konta klienta. W tym celu powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.njusport.pl i przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną do Sklepu. Utworzenie Konta klienta nie jest konieczne do Złożenia zamówienia.

  4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  5. Kupujący po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku zamówień oraz wskazaniu sposobu dostawy i płatności, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych produktów powinien wysłać wypełniony formularz do Sklepu. Przed Złożeniem zamówienia w wirtualnym koszyku widoczna jest cena łączna wszystkich wybranych Produktów, koszt dostawy oraz łączną kwota do zapłaty.

  6. Poprzez Złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez siebie Produktów.

  7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w tym za pośrednictwem: telefonu lub poczty elektronicznej.

  8. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  9. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

  10. Po Złożeniu zamówienia i weryfikacji dostępności Produktów Sklep przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Potwierdzenie zamówienia, które stanowi oświadczenie Sklepu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu na który winno ono nastąpić.

 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w opisie Produktu i dotyczy Dni roboczych. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po dokonaniu przez Kupującego płatności tytułem ceny, chyba że Kupujący wybrał formę płatności „płatność przy odbiorze”, opisaną w pkt 11.1.a.

  2. Sklep będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy Produktu do Zamawiającego.

  3. Sprzedaż objęta promocją i wyprzedażą dotyczy ograniczonej liczby Produktów. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności zamówień, przy uwzględnieniu zapasów Sklepu.

  4. W przypadku gdyby okazało się, iż Sklep nie jest w stanie dostarczyć wszystkich zamówionych przez Kupującego Produktów, Kupujący zostanie poinformowany, o tym które z zamówionych przezeń produktów są osiągalne i mogą być wysłane.

  5. W sytuacji o której mowa w ust. 1 Kupujący decyduje, czy chce anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe.

  6. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie mu wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie całkowitego anulowania zamówienia, albo potwierdzenie jego realizacji w części w jakiej jest to możliwe w danym momencie.

 7. CENA

  1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Kupującego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

  3. Sklep wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon bądź też na życzenie faktura VAT. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza upoważnienie Sklepu do wystawienia paragonu bądź faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 8. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Kupujący może uiścić cenę za zamówione produkty w następujący sposób:

   1. Płatność przy odbiorze, zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru - realizacja zamówienia rozpoczyna się po Złożeniu zamówienia

   2. Gotówką do rąk uprawnionego pracownika „NJU Sport” w przypadku odbioru zamówionych Produktów w sposób określony w pkt 12.1

   3. Przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy: 
    „NJU Sport”
    ul. Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska 
    ING Bank Śląski
    37 1050 1331 1000 0092 0299 6295

   4. Płatność ONLINE:
    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW

  1. Kupujący może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie firmy „NJU Sport”tj.:

   1. Ul. Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska 
    Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

  2. Jeżeli Kupujący, nie odbiera zamówionych Produktów w sposób opisany w punkcie 12.1, dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub do paczkomatu Inpost,

  3. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli opłat zamieszczonej w zakładce Płatności i dostawa na stronie www.njusport.pl. Termin dostawy Produktów to każdorazowo czas Realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 10. REKLAMACJE I GWARANCJE 

  1. Sklep ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.

  2. Sklep odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedane Produkty mają wadę fizyczną lub prawną na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121). Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) winno być złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej (dane do kontaktu wskazane w pkt 2.2) . Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwy Produkt na adres „NJU Sport” ul. Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska lub zwrócić go osobiście. Koszty dostarczenia Produktu Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

  3. Do Produktu powinien zostać dołączony dokument potwierdzający zakup. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, opis wady Produktu oraz dzień stwierdzenia wady.

  4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  5. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że „NJU Sport” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez „NJU Sport” nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub wady nie usunął. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez „NJU Sport” usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „NJU Sport”. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

  6. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a „NJU Sport” nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  7. Kupujący, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Niezbędne informacje znajdują się pod adresem www.federacja-konsumentów.org.pl

  8. Jeśli na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu została udzielona gwarancja producenta lub dystrybutora jej warunki i podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji zawarte są każdorazowo w oświadczeniu gwarancyjnym sporządzonym przez gwaranta, które Sklep wyda Kupującemu wraz z Produktem.

  9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres „NJU Sport” ul. Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska,796 726 813, sklep@njusport.pl

  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca koszty za towar w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  4. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy powinien odesłać Produkt na adres „NJU Sport” ul. Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.

  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, z uwagi na jej rozmiary, kształt, czy wymagany specjalny sposób transportu, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość tych kosztów jest podawana w konkretnym przypadku w momencie zawierania umowy sprzedaży rzeczy, która nie może zostać wysłana pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.

  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległości nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej na aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  8. Kupującemu będącemu Konsumentem „NJU Sport”, wraz z Potwierdzeniem zamówienia doręczy informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej znajduje się na stronie internetowej pod adresem:www.njusport.pl

 12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „NJU Sport” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Każdy Kupujący ma możliwość wglądu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres: shop@njusport.pl. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

  3. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy.

  4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – firma „NJU Sport” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska.

  5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Udzielona zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie, a Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści oraz ich poprawienia

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia 10.05.2015 r. do odwołania, stanowi integralną część zawieranych Umów.

  2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  4. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl